białełapki

REGULAMIN

białełapki

REGULAMIN DOMOWEGO HOTELU DLA PSÓW
„Puchata Chata”

 Warunki korzystania z Domowego Hotelu dla Zwierząt „ Puchata Chata”, w tym usługi, przyjęcie do hotelu , pobyt i opuszczenie przez zwierzę hotelu w Małkowie przy ul.Widokowej 17.

Zastosowane w regulaminie terminy:
Hotel – Domowy Hotel dla zwierząt „Puchata Chata”.
Klient – właściciel, opiekun psa lub osoba pozostawiająca psa w hotelu.

Właściciel zobowiązany jest do akceptacji regulaminu,
jeśli chce, by jego pies korzystał z pobytu u nas w hotelu.

PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA DO HOTELU

1. Przyjęcie do Hotelu odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji, wypełnienia i odesłania formularza przyjęcia psa do hotelu.
2.Podpisany przez Właściciela i Hotel „Formularz przyjęcia psa do hotelu” jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie przez Hotel określonych w nim usług dla opisanego w nim psa na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
3.Formularz zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
4. Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat psa, które przekazuje pod opiekę hotelu. Informacje te,przekazane są w formularzu przyjęcia psa do hotelu.
5.Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat chorób psa,a w szczególności chorób serca,dysplazji oraz uczuleń.
6.Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat stosunków psa do innych zwierząt oraz ludzi.W szczególności zobowiązuje się poinformować o wszystkich wypadkach agresji ze strony swojego psa.
7.Klient zobowiązany jest do przedłożenia książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliznie(z ostatniego roku),chorobą zakaznym(z ostatniego roku),przeciwko kaszlowi kenelowemu (z ostatniego roku) odrobaczeniem(nie później niż 2 m-ce przed
przyjazdem do hotelu), zabezpieczeniem przeciw pchłom i kleszczom-chyba że lekarz prowadzący zwierzę zadecyduje inaczej.Szczepienie powinno być wykonane minimum 2 tyg przed planowanym przyjazdem. Książeczka zdrowia psa, na czas pobytu w hotelu, pozostaje w posiadaniu Domowego Hotelu „Puchata Chata”.
8.Zwierzęta przyjmowane do hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę oraz niezbędne leki. Akcesoria dla psów: obroża z adresatką.
9. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt nie przyjmujemy psów:
a) bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym,
b) bez zabezpieczeń przeciw kleszczom i pasożytom,
c) chorych na choroby zakaźne oraz niezidentyfikowe choroby psychiczne
d)psy ze stwierdzonym Rage Syndrome
e) suk podczas cieczki oraz 2 tyg po zakończonej cieczce
f) suk w ciąży
g) agresywnych psów w stosunku do ludzi i innych zwierząt.
h)nie przyjmujemy psów ras uznanych za agresywne oraz bojowe
i)nie przyjmujemy nie wykastrowanych samców
j)nie przyjmujemy psów z silnym lękiem separacyjnym
10.Przed pierwszym pobytem w hotelu, zapraszamy na wizytę zapoznawczą Klienta i jego psa w celu sprawdzenia czy pies nie jest agresywny względem ludzi i innych zwierząt. Zależy nam także na tym, żeby pies poznał wstępnie teren, mógł powęszyć tu i tam, oraz oznaczyć swoim zapachem, tak, by przy kolejnej, dłuższej już wizycie czuł się bezpieczniej i widział, że przyjeżdża do przyjaznego mu miejsca. Wizyty zapoznawcze są możliwe w soboty od 11.00-15.00, po wcześniejszym ustaleniu tel.

GODZINY PRACY HOTELU

1. Hotel czynny jest od poniedziałku do niedzieli,przyjmowanie i odbieranie psów odbywa się w godz. 7.30-12.00 oraz 18.00-20.00
W sobotę i niedzielę w godz. 11.00-15.00.
2. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu zwierzęcia do tej samej godziny następnego dnia.
3. Zapewniamy pieskom całodobową opiekę.
4. Dzień przed przyjazdem do hotelu, należy potwierdzić godzinę przyjazdu.
5. W wyjątkowych przypadkach, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę przywozu/odbioru zwierzęcia.
UWAGA!!!! ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH BARDZO WAŻNA JEST DLA NAS PUNKTUALNOŚĆ.
Uprzejmie prosimy o respektowanie umówionych godzin przywozu i odbioru psów.W razie spodziewanych zmian prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny w celu umówienia alternatywnego terminu.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż ze względu na komfort zarówno psów jak i ich opiekunów staramy się nie umawiać kilku spotkań jednocześnie (dot. przyjazdów / odbiorów do/z hoteliku) – co oznacza, że im szybciej dotrze do nas informacja, o której godzinie chcieliby Państwo do nas przyjechać tym łatwiej nam będzie sprostać tym oczekiwaniom. Zmiana ustalonego terminu w ostatniej chwili może być trudna ze względu na wcześniej ustalone inne spotkania. Szanujemy czas naszych klientów a nade wszystko mamy na względzie dobro naszych futrzastych podopiecznych – uprzejmie prosimy o uszanowanie naszego czasu i zasad wynikających z naszego doświadczenia, które pozwalają na zachowanie podstawowego bezpieczeństwa i higieny pracy.

PŁATNOŚCI I REZERWACJA MIEJSC

1.Rezerwacja wstępna jest dokonywana po wcześniejszym kontakcie z Hotelem w celu sprawdzenia dostępności miejsca (mail/tel/sms/fb) oraz na podstawie wypełnionego przez Właściciela formularza przyjęcia psa do hotelu .
2.W sezonie od 1lipca do 31sierpnia w celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji wymagana jest wpłata kaucji o wysokości 30% kosztów pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 2 tygodni przed planowanym przywozem psa kwota wpłaconej kaucji zostaje zatrzymana na poczet kary umownej i nie podlega zwrotowi, chyba że rezerwujący wskaże osobę, która wykorzysta miejsce w zarezerwowanym terminie.
3. Pozostałą,należną opłatę za pobyt psa w Hotelu przyjmowana jest w dniu przyjazdu psa, płatność tylko gotówką.
4.W miesiącach poza sezonem opłata za pobyt pobierana jest z góry gotówką w dniu przyjęcia psa do Hotelu lub przelewem na konto bankowe.

5. W przypadku odbioru psa do 4 godzin po zakończeniu doby hotelowej nie jest naliczana dodatkowa opłata, po tym czasie rozpoczyna się odpowiednio kolejna doba hotelowa.
6. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa z powodu:
– braku miejsc,
– nie spełnienia warunków regulaminu,
– ukrycia przez właściciela istotnych danych dotyczących psa, w szczególności jego stanu zdrowia fizycznego oraz zachowania,
– bez podania powodu przyczyny.

PRZEDŁUŻENIE/SKRÓCENIE POBYTU ZWIERZĘCIA W HOTELU

1. Pobyt psa w hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
2. W przypadku odbioru psa po upływie ostatniej doby hotelowej, naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dobę pobytu zwierzęcia w wysokości określonej w cenniku.
3. Klient może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z hotelem.
4. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa w hotelu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
5. Nieprzekazanie przez Klienta pełnych wpłat za pobyt psa oraz brak kontaktu z hotelem w sprawie przedłużenia pobytu psa, brak odpowiedzi na telefony hotelu lub brak kontaktu Klienta z hotelem do 4 dni po przewidzianym w formularzu terminie odbioru psa z hotelu, jest traktowany jako porzucenie psa i zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) jest formą znęcania się nad zwierzętami – hotel ma wówczas prawo do przekazania psa do schroniska bądź znalezienia mu nowego domu.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient pozostawiając zwierzę w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:psy podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych.
2.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki psa podczas pobytu w Hotelu (wynikłe np. w trakcie wspólnych zabaw) oraz za zachorowania psa (wynikłe np. z zarażenia przez inne zwierzę, które nie wykazuje objawów chorobowych), jednocześnie zobowiązuje się w razie potrzeby udzielić psu potrzebnej pomocy i niezwłocznie udać się z nim do weterynarza,a o tym fakcie poinformować Właściciela.
3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym psom lub ludziom odpowiada Klient i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.
4. Niektóre psy pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczeń elementów wyposażenia hotelu. Klient zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez jego psa.
5. Przedmioty przywiezione wraz ze psem mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu, z tytułu czego Klient nie będzie wnosić roszczeń i pretensji.
6. Klient ma świadomość, że pies pozostawiony w hotelu może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do hotelu co do wymienionych sytuacji.
7. Klient dostarcza do hotelu karmę dla psa,książeczkę zdrowia i niezbędne leki.
8. Klient zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego swojego zwierzęcia, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez hotel rachunku od weterynarza w momencie odbioru psa z hotelu.
9.Jeśli w trakcie pobytu w hotelu suka dostanie cieczkę,klient zobowiązany jest do odebrania jej jak najszybciej z hotelu,max 12 godz od poinformowania o zaistniałej sytuacji.
10. Klient zgadza się na bezpłatne umieszczanie zdjęć i filmów z udziałem jego psa w materiałach ilustrujących działania hotelu, w bazie klientów hotelu na jego stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w hotelu”.

ZOBOWIĄZANIA HOTELU

1. Hotel zobowiązuje się do traktowania psów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im domowe warunki bytowania.
2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą indywidualną opieką każdego psa przyjmowanego pod opiekę, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój oraz zapewnić mu opiekę w warunkach domowych.
3.Umożliwi psu odpowiednią ilości ruchu i snu
4. W nagłej sytuacji: choroby, wypadku, ucieczki zwierzęcia, innego zdarzenia losowego, hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, by wspólnie podjąć odpowiednie kroki.
5. Hotel zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i/lub e-mailowym
z Klientem na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką Hotelu.
6. Na prośbę Klienta, psu będą podawane leki, za co Klient nie ponosi dodatkowych opłat. Potrzebne leki dostarcza Klient. Hotel zobowiązuje się przechowywać leki zgodnie z instrukcją producenta. Hotel zobowiązuje się podawać leki psu zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii przekazaną przez klienta.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakość leków oraz za ewentualne wystąpienie skutków ubocznych leków.
7. Hotel podaje psu karmę i dodatki żywieniowe, dostarczone przez Klienta, zgodnie z podaną instrukcją. Hotel nie odpowiada za jakość produktów dostarczonych przez Klienta. Hotel nie odpowiada ze ewentualne zatrucia i choroby wywołane przez produkty żywieniowe dostarczone przez Klienta. Hotel zobowiązuje się do przechowywania produktów żywieniowych zgodnie z zaleceniami producenta.
9.Hotel przetwarza dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które oferuje zgodnie z RODO*
10.Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego RODO. Dane osobowe zbierane przez Administratora Hotelu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Domowym Hotelu dla Zwierząt „Puchata Chata”.
11.W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.