białełapki

REGULAMIN

białełapki

REGULAMIN DOMOWEGO HOTELU DLA KOTÓW „Puchata Chata”

 Warunki korzystania z Domowego Hotelu dla Zwierząt „Puchata Chata”, w tym usługi, przyjęcie do hotelu, pobytu i opuszczenie przez zwierzę  hotelu  w Małkowie  przy ul. Widokowej 17.

Zastosowane w Regulaminie terminy:

Hotel – Domowy Hotel Dla Zwierząt „Puchata Chata”

Klient – właściciel kota lub osoba pozostawiająca zwierzę w hotelu.

Właściciel zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego piesek korzystał z pobytu u nas w hotelu.

 PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA DO HOTELU

 1.  Przyjęcie do Hotelu odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji, wypełnienia i odesłania formularza/umowy przyjęcia kota do hotelu.
 2. Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat kota, które przekazuje pod opiekę hotelu. Informacje te, przekazane są w formularzu/umowie przyjęcia kota do hotelu.

3.Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat chorób zwierzaka, a w szczególności chorób serca oraz uczuleń.

4.Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat stosunków kota do innych kotów oraz ludzi.

 1. Klient zobowiązany jest do przedłożenia książeczki zdrowia kota z aktualnymi szczepieniami. Kot musi być zaszczepiony przeciwko chorobom wirusowym (panleukopemia, katar koci)w tym przeciw białaczce kotów (FeLV), wściekliźnie – dotyczy kotów wychodzących. Szczepienia powinny być wykonane minimum 2 tyg. przed planowanym przyjazdem do hotelu. Koty wychodzące odpchlamy regularnie co 3 miesiące. Warunkiem pobytu zwierząt u nas jest ich stan zdrowia i regularne odrobaczanie co 3 miesiące – proszę nie odrobaczać kotków nie krócej niż na tydzień przed planowanym pobytem w Hotelu.. Książeczka zdrowia kota, na czas pobytu w hotelu, pozostaje w posiadaniu Domowego Hotelu „Puchata chata”.
 2. Zwierzęta przyjmowane do hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę oraz niezbędne leki. Akcesoria dla kotów: transporter.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości nie przyjmujemy kotów:
  a) bez aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym,
  b) chorych na choroby zakaźne,
  c) kocic w rui,
  d) kocic w ciąży.
 4. e) kocic posiadających potomstwo na odchowaniu.
 5. f) nie wykastrowanych kocurków.

GODZINY PRACY HOTELU

1.Hotel czynny jest od poniedziałku do niedzieli, przyjmowanie i odbieranie kotów odbywa się w godz. 7.30-12.00 oraz 18.00-20.00

W sobotę i niedzielę w godz. 11.00-15.00

 1. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu zwierzęcia do tej samej godziny następnego dnia.
 2. Zapewniamy kotom całodobową opiekę.
 3. Dzień przed przyjazdem do hotelu, należy ustalić godzinę przyjazdu.
 4. W wyjątkowych przypadkach, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę przywozu/odbioru zwierzęcia niż te podane wyżej.

UWAGA!!!! ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH BARDZO WAŻNA JEST DLA NAS PUNKTUALNOŚĆ.

Uprzejmie prosimy o respektowanie umówionych godzin przywozu i odbioru kotów. W razie spodziewanych zmian prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny w celu umówienia alternatywnego terminu.​

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż ze względu na komfort zarówno kotów jak i ich opiekunów staramy się nie umawiać kilku spotkań jednocześnie (dot. przyjazdów / odbiorów do/z hoteliku) – co oznacza, że im szybciej dotrze do nas informacja, o której godzinie chcieliby Państwo do nas przyjechać tym łatwiej nam będzie sprostać tym oczekiwaniom. Zmiana ustalonego terminu w ostatniej chwili może być trudna ze względu na wcześniej ustalone inne spotkania. Szanujemy czas naszych klientów a nade wszystko mamy na względzie dobro naszych futrzastych podopiecznych – uprzejmie prosimy o uszanowanie naszego czasu i zasad wynikających z naszego doświadczenia, które pozwalają na zachowanie podstawowego bezpieczeństwa i higieny pracy.

PŁATNOŚCI I REZERWACJA MIEJSC

1.Rezerwacja wstępna jest dokonywana po wcześniejszym kontakcie z Hotelem na podstawie wypełnionego przez Właściciela formularza/umowy.

2.W sezonie od 1lipca do 31sierpnia w celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji wymagana jest wpłata kaucji o wysokości 30% kosztów pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 2 tygodni przez planowanym przywozem kota kwota wpłaconej kaucji zostaje zatrzymana na poczet kary umownej i nie podlega zwrotowi, chyba że rezerwujący wskaże osobę, która wykorzysta miejsce w zarezerwowanym terminie.

 1. Pozostałą, należną opłatę za pobyt kota w Hotelu przyjmowana jest w dniu przyjazdu kota, płatność tylko gotówką.

4.W miesiącach poza sezonem Opłata za pobyt pobierana jest z góry gotówką w dniu przyjęcia kota do Hotelu lub przelewem na konto bankowe.

 1. 5. W przypadku odbioru kota do 4 godzin po zakończeniu doby hotelowej nie jest naliczana dodatkowa opłata, po tym czasie rozpoczyna się odpowiednio kolejna doba hotelowa.

6.Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu

– braku miejsc,

–  niespełnienia warunków regulaminu,

– ukrycia przez właściciela istotnych danych dotyczących kota, w szczególności jego stanu zdrowia fizycznego oraz zachowania,

–  bez podania powodu przyczyny.

PRZEDŁUŻENIE/SKRÓCENIE POBYTU KOTA W HOTELU

 1. Pobyt zwierzęcia w hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 2. W przypadku odbioru kota po upływie ostatniej doby hotelowej, naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dobę pobytu zwierzęcia w wysokości określonej w cenniku.
 3. Klient może odebrać kota przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z hotelem.
 4. W przypadku skrócenia terminu pobytu kota w hotelu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Nieprzekazanie przez Klienta pełnych wpłat za pobyt kota oraz brak kontaktu z hotelem w sprawie przedłużenia pobytu kota, brak odpowiedzi na telefony hotelu lub brak kontaktu Klienta z hotelem do 4 dni po przewidzianym w formularzu terminie odbioru kota z hotelu,  jest traktowany jako porzucenie kota i zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) jest formą znęcania się nad zwierzętami – hotel ma wówczas prawo do przekazania kota do schroniska bądź znalezienia mu nowego domu.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. Klient pozostawiając zwierzę w hotelu jest świadomy i rozumie, że:
  koty podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych.
 2. Przedmioty przywiezione wraz ze kotem mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu, z tytułu czego Klient nie będzie wnosić roszczeń i pretensji.
 3. Klient ma świadomość, że kot pozostawiony w hotelu może zachorować, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do hotelu co do wymienionych sytuacji.
 4. Klient dostarcza do hotelu karmę dla kota i niezbędne leki.
 5. Klient zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego swojego zwierzęcia, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez hotel rachunku od weterynarza w momencie odbioru kota z hotelu.
 6. Klient zgadza się na bezpłatne umieszczanie zdjęć i filmów z udziałem jego kota w materiałach ilustrujących działania hotelu, w bazie klientów hotelu, na jego stronie internetowej  oraz portalach społecznościowych.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w hotelu.

ZOBOWIĄZANIA HOTELU

 1. Hotel zobowiązuje się do traktowania kotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im odpowiednie warunki bytowania.
 2.  Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą indywidualną opieką każdego kota przyjmowanego pod opiekę, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój oraz zapewnić mu opiekę w warunkach domowych.
 3. W nagłej sytuacji: choroby, wypadku, innego zdarzenia losowego, hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, by wspólnie podjąć odpowiednie kroki.
 4. Hotel zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i/lub e-mailowym z Klientem na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką hotelu.
 5. Na prośbę Klienta, kotu będą podawane leki, za co Klient nie ponosi dodatkowych opłat. Potrzebne leki dostarcza Klient. Hotel zobowiązuje się przechowywać leki zgodnie z instrukcją producenta. Hotel zobowiązuje się podawać leki kotu zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii przekazaną przez Klienta.

6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakość leków  oraz za ewentualne wystąpienie skutków ubocznych leków.

 1.  Hotel zapewnia kotom do zamieszkania, osobne, prawdziwie ludzkie pokoje.
 2.  Koty są wypuszczane na zabezpieczony balkon tylko za zgodą Klienta.
 3.  Koty są zapoznawane ze sobą i wypuszczane w wspólnym pomieszczeniu tylko za zgodą Klienta.
 4.  Pracownicy hotelu podają kotu karmę/przysmaki/dodatki żywieniowe dostarczone przez Klienta oraz według zaleceń Klienta. Hotel zobowiązuje się przechowywać dostarczoną przez Klienta żywność według wskazówek producenta.

11.Hotel nie odpowiada za jakość pożywienia oraz za ewentualne zatrucia, choroby czy śmierć spowodowane nieprawidłową jakością pokarmu.

12.Hotel przetwarza dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które oferuje zgodnie z RODO*

13.Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego RODO. Dane osobowe zbierane przez Administratora Hotelu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Domowym hoteliku dla kotów „Puchata Chata”.

14.W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.