białełapki

REGULAMIN

białełapki

REGULAMIN DOMOWEGO HOTELU DLA GRYZONI I MAŁYCH ZWIERZĄT

„Puchata Chata”

 Warunki korzystania z Domowego Hotelu dla Zwierząt „ Puchata Chata”, w tym  usługi, przyjęcie do hotelu , pobyt i opuszczenie przez zwierzę  hotelu  w Małkowie  przy ul.Widokowej 17.

   

Zastosowane w regulaminie terminy:

Hotel – Domowy Hotel dla zwierząt „Puchata Chata”.

Klient –  właściciel, opiekun zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę w hotelu.

Właściciel  zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego pies  korzystał z pobytu u nas w  hotelu.


PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA DO HOTELU

1. Przyjęcie do Hotelu odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji, wypełnienia i odesłania  formularza  przyjęcia zwierzaka do hotelu.

2.Podpisany przez Właściciela i Hotel „Formularz przyjęcia zwierzęcia do hotelu”  jest dowodem zawarcia umowy na świadczenie przez Hotel określonych w nim usług dla opisanego w nim zwierzęcia  na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

3.Formularz zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 1. Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych  informacji na temat zwierzęcia, które przekazuje pod opiekę hotelu. Informacje te, przekazane są w formularzu przyjęcia zwierzęcia do hotelu.

5.Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat chorób ,a w szczególności chorób serca oraz uczuleń.

6.Klient zobowiązuje się udzielić wszystkich prawdziwych informacji na temat stosunków zwierzaka do innych zwierząt oraz ludzi.

7.Zwierzęta przyjmowane do hotelu powinny posiadać własne akcesoria i karmę oraz niezbędne leki.  

 1. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt nie przyjmujemy  zwierząt:

  a) chorych i nie samodzielnie jedzących
  b) chore na choroby zakaźne oraz niezidentyfikowane choroby psychiczne.

  GODZINY PRACY HOTELU

 1. Hotel czynny jest od poniedziałku do niedzieli, przyjmowanie i odbieranie zwierząt odbywa się w godz. 7.30-12.00 oraz 18.00-20.00

W sobotę i niedzielę w godz. 11.00-15.00.

 1. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu zwierzęcia do tej samej godziny następnego dnia.
 2. Zapewniamy zwierzętom całodobową opiekę.
 3. Dzień przed przyjazdem do hotelu, należy potwierdzić godzinę przyjazdu.
 4. W wyjątkowych przypadkach, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę przywozu/odbioru zwierzęcia.

  UWAGA!!!! ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH BARDZO WAŻNA JEST DLA NAS PUNKTUALNOŚĆ.

Uprzejmie prosimy o respektowanie umówionych godzin przywozu i odbioru zwierząt.W razie spodziewanych zmian prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny w celu umówienia alternatywnego terminu.​

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż ze względu na komfort zarówno zwierząt jak i ich opiekunów staramy się nie umawiać kilku spotkań jednocześnie (dot. przyjazdów / odbiorów do/z hoteliku) – co oznacza, że im szybciej dotrze do nas informacja, o której godzinie chcieliby Państwo do nas przyjechać tym łatwiej nam będzie sprostać tym oczekiwaniom. Zmiana ustalonego terminu w ostatniej chwili może być trudna ze względu na wcześniej ustalone inne spotkania. Szanujemy czas naszych klientów a nade wszystko mamy na względzie dobro naszych futrzastych podopiecznych – uprzejmie prosimy o uszanowanie naszego czasu i zasad wynikających z naszego doświadczenia, które pozwalają na zachowanie podstawowego bezpieczeństwa i higieny pracy.

PŁATNOŚCI I REZERWACJA MIEJSC

1.Rezerwacja wstępna jest dokonywana po wcześniejszym kontakcie z Hotelem w celu sprawdzenia dostępności miejsca (mail/tel/sms/fb) oraz  na podstawie wypełnionego przez Właściciela formularza przyjęcia zwierzęcia do hotelu .

2.W sezonie od 1lipca do 31 sierpnia w celu potwierdzenia wstępnej rezerwacji wymagana jest wpłata kaucji o wysokości 30% kosztów pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 2 tygodni przed planowanym  przywozem zwierzęcia kwota wpłaconej kaucji zostaje zatrzymana na poczet kary umownej i nie podlega zwrotowi, chyba że rezerwujący wskaże osobę, która wykorzysta miejsce w zarezerwowanym terminie.

 1. Pozostałą, należną opłatę za pobyt w Hotelu przyjmowana jest w dniu przyjazdu zwierzęcia, płatność tylko gotówką.

4.W miesiącach poza sezonem opłata za pobyt  pobierana jest z góry gotówką w dniu przyjęcia zwierzaka do Hotelu lub przelewem na konto bankowe.

 1. W przypadku odbioru zwierzęcia do 4  godzin po zakończeniu doby hotelowej nie jest naliczana dodatkowa opłata, po tym czasie rozpoczyna się odpowiednio kolejna doba hotelowa.
 2. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzaka  z powodu:

– braku miejsc, 

–  nie spełnienia warunków regulaminu,

– ukrycia przez właściciela istotnych danych dotyczących zwierzęcia, w szczególności jego stanu zdrowia  fizycznego oraz zachowania, 

–  bez podania powodu przyczyny.

PRZEDŁUŻENIE/SKRÓCENIE POBYTU ZWIERZĘCIA W HOTELU

 1. Pobyt zwierzęcia w hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 2. W przypadku odbioru zwierzaka po upływie ostatniej doby hotelowej, naliczana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dobę pobytu zwierzęcia w wysokości określonej w cenniku.
 3. Klient może odebrać zwierzę przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z hotelem.
 4. W przypadku skrócenia terminu pobytu w hotelu, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Nieprzekazanie przez Klienta pełnych wpłat za pobyt zwierzaka oraz  brak kontaktu z hotelem w sprawie przedłużenia pobytu zwierzęcia,  brak odpowiedzi na telefony hotelu lub brak kontaktu Klienta z hotelem do 4 dni po przewidzianym w formularzu terminie odbioru zwierzęcia z hotelu,  jest traktowany jako porzucenie  i zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) jest formą znęcania się nad zwierzętami – hotel ma wówczas prawo do przekazania zwierzęcia do schroniska bądź znalezienia mu nowego domu.

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. Klient pozostawiając zwierzę w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:zwierzęta podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów, przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych.

2.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zwierzęcia podczas pobytu w Hotelu (wynikłe np. w trakcie wspólnych zabaw) oraz za zachorowania zwierząt (wynikłe np. z zarażenia przez inne zwierzę, które nie wykazuje objawów chorobowych), jednocześnie zobowiązuje się w razie potrzeby udzielić zwierzakowi potrzebnej pomocy i niezwłocznie udać się z nim do weterynarza,a o tym fakcie poinformować Właściciela.

 1. Przedmioty przywiezione wraz ze zwierzakiem  mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu, z tytułu czego Klient nie będzie wnosić roszczeń i pretensji.
 2. Klient ma świadomość, że zwierzę pozostawiony w hotelu może zachorować, może uciec, może umrzeć na skutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia się stanu zdrowia, wieku i przeżywanego stresu, i w związku z tym Klient nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do hotelu co do wymienionych sytuacji.
 3. Klient dostarcza do hotelu karmę ,książeczkę zdrowia i niezbędne leki. 
 4. Klient  zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego swojego zwierzęcia, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez hotel rachunku od weterynarza w momencie odbioru zwierzęcia z hotelu.
 5. Klient zgadza się na bezpłatne umieszczanie zdjęć i  filmów z udziałem jego zwierzęcia  w materiałach ilustrujących działania hotelu, w bazie klientów hotelu  na jego stronie internetowej  oraz portalach społecznościowych.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych Osobowych  wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w hotelu.

 7. ZOBOWIĄZANIA HOTELU

 1. Hotel zobowiązuje się do traktowania zwierząt  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając im domowe warunki bytowania.
 2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą indywidualną opieką każdego zwierzaka przyjmowanego pod opiekę, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój oraz zapewnić mu opiekę w warunkach  domowych.

3.Umożliwi  odpowiednią ilości ruchu i snu 

 1. W nagłej sytuacji: choroby, wypadku, ucieczki zwierzęcia, innego zdarzenia losowego, hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, by wspólnie podjąć odpowiednie kroki.
 2. Hotel zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i/lub e-mailowym 

z Klientem na czas pobytu jego zwierzęcia pod opieką Hotelu.

 1. Na prośbę Klienta, zwierzęciu będą podawane leki, za co Klient nie ponosi  dodatkowych opłat. Potrzebne leki dostarcza Klient. Hotel zobowiązuje się przechowywać leki zgodnie z instrukcją producenta. Hotel zobowiązuje się podawać leki  zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii przekazaną przez klienta.

Hotel  nie ponosi odpowiedzialności za jakość leków  oraz za ewentualne wystąpienie skutków ubocznych leków.  

 1. Hotel podaje zwierzęciu karmę i  dodatki żywieniowe,dostarczone przez Klienta, zgodnie z podaną instrukcją. Hotel nie odpowiada za jakość produktów  dostarczonych przez Klienta. Hotel nie odpowiada ze ewentualne zatrucia i  choroby wywołane przez  produkty żywieniowe  dostarczone przez Klienta.  Hotel zobowiązuje się do przechowywania produktów żywieniowych zgodnie z zaleceniami producenta. 

8.Hotel przetwarza dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które oferuje zgodnie z RODO*

9.Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego RODO. Dane osobowe zbierane przez Administratora Hotelu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Domowym Hotelu dla Zwierząt „Puchata Chata”.

11.W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.